Anna Charlesworth

Francesa’s Vase

200mm h × 140mm diam.

>

<